DD Boršov »

Úřední deska

Úřední deska

úřední deska

I. Zřizovací listina

Stáhnout Zřizovací Listinu v PDF

II. Poskytování informací

Poskytovat informace je oprávněn ředitel školy

Mgr. Miroslav Kouřil, tel.: +420 387 250 210, e-mail:  reditel@ddborsov.cz


V případě jeho nepřítomnosti zástupkyně ředitele

Ludmila Soukupová, tel.: +420 387 250 210, e-mail: vedouci.vychovatelka@ddborsov.cz

III. Odvolání proti rozhodnutí ředitele

Ředitel zařízení vydává rozhodnutí v rámci svých pravomocí dle odst. 2, § 165 zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dle § 24 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení.


Případná odvolání proti vydaným rozhodnutím ředitele zasílejte na adresu zařízení, kde budou zaevidována, vyhodnocena a v případě uznání odvolání za oprávněné může dojít ke změně rozhodnutí. Pokud správní orgán (školské zařízení) neshledá, že jsou dány podmínky pro autoremeduru, předá spis se svým vyjádřením odvolacímu orgánu a to do 30 dnů ode dne doručení odvolání (viz zákon č. 500/2004 Sb., správní řád).

IV. Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů vychází z vyhlášky č. 150/1958 Ú.1. a z příkazu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/1998.

 1. Stížnosti se podávají písemnou formou řediteli zařízení, který ji zaeviduje a prošetří.
 2. Stížnosti, které není možné prošetřit na místě, musí být vyřízeny do 10 dnů ode dne doručení.
 3. Stížnosti, které není nelze vyřídit do 10 dnů, musí být vyřízeny do 30 dnů ode dne doručení.
 4. V případě ústního jednání při prošetřování stížnosti musí být sepsán zápis, který podepíší všichni zúčastnění.
 5. O vyřízení stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva ve výše uvedených lhůtách, a to i v případě, že stížnost není oprávněná.

V. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace je přesně upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 1. Organizace je povinna poskytovat informace (pokud nejsou zákonem vyčleněny) na základě žádosti nebo zveřejněním.
 2. Žádost o poskytnutí informace se podává písemně nebo ústně.
 3. Organizace žádost posoudí, zaeviduje a nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti informaci poskytne. O poskytnutí informace se provede záznam.
 4. Pokud organizace žádosti nevyhoví, vydá o tom rozhodnutí, které doručí do vlastních rukou žadatele.
 5. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 6. O činnosti v oblasti poskytování informací je organizace povinna informovat ve výroční zprávě.


Poskytování informací je možné zpoplatnit.

VI. Přehled nejdůležitějších právních předpisů, vztahujících se k činnosti zařízení

Níže uvedené právní normy jsou po dohodě k nahlédnutí v ředitelně školy.


Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění


Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění


Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, v platném znění


Při zajišťování podmínek vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, je třeba vycházet z dalších prováděcích předpisů ke školským zákonům.

VII. Dokumenty ke stažení

DD Boršov nad Vltavou_ZL-úplné znění 2023

Stáhnout PDF

Návštěvní řád

Stáhnout PDF

Protokol o převzetí a předání dítěte

Protokol o převzetí dítěte z DD, Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 168 a předání dítěte zpět do DD, Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 168.

Stáhnout PDF

Žádost o povolení pobytu dítěte

Žádost o povolení pobytu dítěte u osob odpovědných za výchovu nebo u jiných fyzických osob.

Stáhnout PDF