DD Boršov »

O nás

O nás

Areál Dětského domova, Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 168 je umístěn v bývalém letním sídle rytmistra Hubatky z Českých Budějovic, postaveném v letech 1896 – 1914. Jedná se o dvě budovy, které sami děti označily jako „Zámeček“ a „Domeček“. Obě budovy prošly v 90. letech zásadní rekonstrukcí. Dětský domov zde existuje od roku 1953, v současné době je naším zřizovatelem Jihočeský kraj.


Dětský domov, Boršov nad Vltavou zajišťuje nepřetržitým celoročním provozem optimální podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí od tří do osmnácti let. V případě přípravy na středoškolské nebo vysokoškolské studium, mají mladiství možnost zůstat v domově až do 26 let. Je nutné přihlížet k tomu, že děti přicházejí do domova z málo podnětného rodinného prostředí.


Do dětského domova jsou na základě rozhodnutí příslušného soudu umísťovány děti, o které se jejich zákonní zástupci nedokážou postarat, nezajišťují jim zdravý vývoj, řádnou výchovu a zanedbávají i školní vzdělávání. V nefunkční rodině dochází někdy i k týrání dětí a je ohroženo jejich zdraví a život. V případě, kdy ani nejbližší příbuzní nemohou převzít odpovědnost za výchovu dětí, rozhodne soud o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření. Dětský domov se potom stará o děti podle jejich individuálních potřeb.


V současné době má domov kapacitu 32 dětí, které jsou ve 4 rodinných skupinách. V jedné rodinné skupině může být maximálně 8 dětí. Heterogenními skupinami a umisťováním sourozenců do stejné skupiny se snažíme podporovat citové vazby. Součástí domova je také školní jídelna. Dětský domov se nachází v okrajové části obce a má velmi dobré autobusové spojení MHD do krajského města Č. Budějovic, kde většina dětí navštěvuje základní školy, střední odborná učiliště a střední odborné školy s maturitou či gymnázia. Dětem můžeme nabídnout denním dojížděním do krajského města větší výběr studijních oborů, větší nabídku zájmových, sportovních a společenských možností.

Základní informace

Dětský domov Boršov nad Vltavou

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a pokynu MŠMT ČR čj.: 31 479/99 -14 k zajištění úkolů vyplývajících z uvedeného zákona.


Název zařízení: Dětský domov, Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 168

(tento název je v souladu s údaji vedených v rejstříku škol a školských zařízení)


Sídlo zařízení: Na Planýrce 168, 373 82 Boršov nad Vltavou


IČO: 600 76 127


Právní forma zařízení: příspěvková organizace


Zřizovatel: Jihočeský kraj - Krajský úřad, České Budějovice


Telefon, fax: +420 387 250 210, +420 387 251 092


E-mail:  reditel@ddborsov.cz


Ředitel zařízení: Mgr. Miroslav Kouřil

Jmenován do funkce ředitele zařízení usnesením Rady Jihočeského kraje č. 656/2008/RK dne 3. 6. 2008.


Pravomoci ředitele: Vymezují § 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 23 a 24 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonu. Pravomoci ředitele jsou dány právní subjektivitou zařízení, upraveny zřizovatelem či dalšími zákonnými normami.